SRPŠ Šromotovo informuje

08. 09. 2022     sekce: SRPŠ     autor: Petra Kunovská     tisk: tisk článku

V rámci třídních schůzek 12. 9. 2022 se bude konat Valná hromada SRPŠ Šromotovo v jednotlivých třídách. 

V tomto školním roce nás čeká organizační změna. Svou dlouholetou činnost ukončila předsedkyně spolku Martina Gajdošová, která již nemá děti v naší škole. Prosíme o volbu nového kandidáta na předsedu spolku v rámci vaší třídní schůzky. Prosíme o zakroužkování vaší volby v hlasovacím lístku, který vám předá třídní učitel. Označené hlasovací lístky prosím předejte anonymně do krabice ve třídě.

Stávající třídní důvěrníci neprojevili zájem o předsednictví ve spolku. Na tuto funkci navrhují pana Lukáše Coufala, který má děti na prvním stupni naší školy. Osloven byl už v minulém školním roce a souhlasil s touto funkcí. V minulém školním roce už pomáhal při organizaci školního jarního večírku, účastnil se setkání a komunikovat s třídními důvěrníky a původní předsedkyní Martinou Gajdošovou. Děkujeme za jeho podporu.

Hlavním zdrojem našich příjmů SRPŠ Šromotovo jsou vaše členské příspěvky. Veškeré příjmy slouží výhradně žákům naší školy. I přes zdražování zachováme v tomto školním roce stejnou výši příspěvku. Výše základního členského příspěvku činí 150,- Kč, pokud má rodič ve škole pouze jedno dítě. Na každé další dítě, které má rodič ve škole, pak navýšení o 50,- Kč. Plnou částku 150,- Kč uhraďte ve třídě, kde máte nejmladší dítě. Za starší sourozence prosíme předat třídnímu učiteli 50,- Kč. Prosíme o uhrazení příspěvků v hotovosti do konce října u svých třídních učitelů!!! (NE PŘEVODEM NA ÚČET ŠKOLY, SRPŠ MÁ VLASTNÍ ÚČET.)

Uvítáme také věcné dary a propagační materiály, které použijeme jako odměny pro žáky, do tomboly školního večírku. Můžete přispívat i na konkrétní akce či potřeby té třídy, v níž máte své dítě. Dalšími finančními i věcnými dary můžete přispět kdykoliv osobně nebo prostřednictvím svých dětí u paní učitelky Petry Kunovské.

I v tomto školním roce finančně podpoříme třídy, úspěšné žáky v soutěžích stejně jako ve školním roce 2021/2022. Věříme, že letos budeme moci opět uspořádat školní večírek pro rodiče a přátele školy, který je významným zdrojem příjmů spolku. O jeho termínu vás budeme včas informovat.

Děkujeme za podporu činnosti spolku, přejeme všem příjemný školní rok 2022/2023.

Předkládáme informace o činnosti a hospodaření spolku ve školním roce 2021/2022.

Zpráva o činnosti SRPŠ Šromotovo ve školním roce 2021/2022

Ve školním roce 2021/2022 se třídní důvěrníci aktivně zapojili do organizace:

  • Podzimní drakiády pro žáky školy
  • Květnového společenského večírku v Sokolovně pro rodiče a přátele školy

Spolek finančně podpořil třídy při jejich aktivitách a výletech. Třídy v tomto školním roce vyčerpaly také příspěvky, které se jim převedly z „covidových“ let, kdy většina tříd nevyjížděla na výlety a školy v přírodě. O čerpání příspěvku v jednotlivých třídách informují rodiče třídní učitelé. Celková částka činila 112 033,- Kč.

Finančně podpořil spolek některé školní akce a soutěže – školní předmětové soutěže, recitační soutěž, soutěž ve sběru starého papíru, soutěž Klíče od pevnosti Šromoťák, Halloweenský karneval, Mikuláše… Plně se rozjely také soutěže okresní, krajské a republikové; reprezentantům školy uhradil spolek startovné a cestovné.

SRPŠ zajistilo v červnu pro každou třídu knižní poukázky v hodnotě 500,- Kč, které třídní učitelé předávají úspěšným žákům s vysvědčením. Podpořil knižními poukázkami úspěšné soutěžící v krajských a vyšších postupových soutěžích a nejlepší autory absolventských prací v devátých třídách.

Zpráva o hospodaření SRPŠ Šromotovo ve školním roce 2021/2022

Příjmy:

Z členských příspěvků

66 510,--

Z květnového školního večírku

36 029,--

Celkem

102 539,--

     

Výdaje:

Příspěvek třídám na aktivity tříd nebo školní výlety   

(1 500,- Kč / třída + nevyčerpané příspěvky tříd z minulých „covidových“ let)

112 033,--

Knižní poukázky – reprezentace školy v krajských postupových soutěží + absolventské práce žáků 9. tříd + úspěšní žáci ve všech třídách (500,- Kč / třída)

17 600,--

Sladkosti a drobné odměny na školní akce a soutěže

20 412,50

Cestovné a startovné soutěží

7 707,--

Příspěvek na dopravu na lyžařský kurz pro žáky 5. a 7. tříd

9 500,--

Ostatní – pozornost od žákovského parlamentu ke Dni učitelů

1 233,--

Celkem

168 485,50

Výdaje v tomto školním roce překročily příjmy o 65 946,50 Kč. Důvodem tohoto navýšení je „odložené“ čerpání příspěvků tříd z „covidových“ let. Na toto navýšení měl spolek rezervu, která se nevyčerpala v minulých dvou letech, kdy se výlety a akce nekonaly.

 

Nejčtenější články