SRPŠ Šromotovo

29. 12. 2016     sekce: SRPŠ     autor: Petra Kunovská     tisk: tisk článku

Za čtyři měsíce školního roku zvládli zvolení třídní důvěrníci zorganizovat Valnou hromadu, tradiční podzimní drakiádu, říjnovou burzu sportovních potřeb a vybavení. Mají za sebou také dvě setkání, na kterých diskutují nad děním ve škole, domlouvají pořádané akce, schvalují rozdělování financí. V rámci schůzek informují zástupkyně rodičů také o dění na Radě školy. K diskutovaným problémům patří kapacita školy, kapacita školní družiny, parkování u školy, používání mobilů ve škole. K probíraným tématům spojeným s děním ve škole se na www stránkách školy vyjadřuje pan ředitel.

SRPŠ rozdělilo od září žákům školy více než 14 000,- Kč.

  • 936,- Kč - upomínková "placka" na adaptační kurz pro žáky 6. tříd
  • 4 874,- Kč - sladkosti - Hallowenský karneval, sobotní Pevnost Šromoťák, Mikulášská nadílka pro každou třídu, odměny pro nejlépe vánočně vyzdobené třídy, florbalový turnaj tříd
  • 1 393,- Kč - čokolády pro školní předmětové soutěže (Přírodovědný klokan, Logická olympiáda, Dějepisná olympiáda, Olympiáda z českého jazyka) a nejlepší sběrače papíru ve třídách, pomoc žáků se sběrem
  • 4 800,- Kč - na nákup materiálu pro výrobky na vánoční jarmark - pro každou třídu 200 Kč
  • 400,- Kč - knižní poukázky pro Jana Kostku a Simonu Hegarovou za úspěšnou reprezentaci školy v postupových krajských a vyšších kolech předmětových soutěží
  • 400,- Kč - startovné pro žáky v turnajích ve florbalu a šachu
  • 1781,- Kč - cestovné pro žáky na soutěže pořádané mimo Hranice - PC soutěže, krajské kolo Logické olympiády, reprezentace školy ve florbalu

Od ledna se děti mohou dále těšit na podporu akcí pořádaných školou, podporu reprezentace školy v soutěžích. Na každou třídu čeká 3000,- Kč. Je na zvážení třídního učitele, zda využije celou částku na školní výlet, divadelní představení, apod. Navíc pro žáky 1. a 9. tříd je schválen příspěvek na vstupné ve výši 50 Kč na žáka.

V dubnu bychom rádi uspořádali jarní burzu sportovních potřeb a vybavení. 10. března 2017 se rodiče mohou těšit na školní večírek, který pravidelně organizujeme. Prodej vstupenek bude zahájen v únoru.

Děkujeme rodičům za uhrazení členských příspěvků, bez nichž bychom nebyli schopni v takové výši podporovat žáky školy.

Děkujeme také všem třídním učitelům za vybírání členských příspěvků.

 

Nejčtenější články