Kritéria pro přijetí dětí do základní školy

07. 12. 2015     sekce: Zápis do 1. třídy     autor: Radomír Habermann     tisk: tisk článku

Vážení rodiče milých předškoláků. Právě teď si vybíráte školu, ve které získá Vaše dítě základní vzdělání. Jeho kvalita ovlivní výrazným způsobem úspěšnost Vašeho dítěte v dalším životě. Dětští psychologové potvrzují, že kvalita školy na prvním stupni ovlivňuje individuální úspěšnost dětí, úroveň třídních kolektivů na druhém stupni formuje sociální vztahy dětí. Každý si přejeme mít úspěšné a spokojené děti s dobrými kamarády.

Děkujeme Vám, pokud při Vašem výběru zvažujete i naši školu, Základní školu a mateřskou školu Šromotovo. V poslední době procházíme obdobím zvýšeného zájmu o naši školu, což je výborným vysvědčením pro všechny učitele, vychovatele, provozní zaměstnance a zaměstnance školní jídelny. V současné chvíli naši školu navštěvuje cca 550 žáků. Ve školním roce 2024/2025 opět otevřeme tři první třídy, z toho jedna bude s rozšířenou výukou. Věříme, že přijmeme všechny zájemce o naši školu. Pokud bude zájem vyšší, než je kapacita školy, budeme muset vybírat dle níže uvedených kritérií. Dovolte mi, abych je pro Vás okomentoval.

1. kritérium:

Trvalý pobyt dítěte ve školském obvodu Základní školy a mateřské školy Hranice, Šromotovo. Tyto obvody jsou určeny na základě obecně závazné vyhlášky.

Toto kritérium vychází přímo ze školského zákona. Děti, které mají trvalý pobyt ve školském obvodu naší školy, mají při přijímání dětí do školy přednost před ostatními uchazeči. Školské obvody stanovuje zřizovatel formou obecně závazné vyhlášky. Školské obvody pro Hranice jsou stanoveny Obecně závaznou vyhláškou č. 3/2017 o školských obvodech základních škol na území města Hranic.

2. kritérium:

Dítě, jehož sourozenec navštěvuje ZŠ a MŠ Hranice, Šromotovo.

Je pro nás důležité, aby rodiče měli možnost svěřit své děti jednomu školskému zařízení. Mají s ním své zkušenosti, důvěřují mu. Navíc také mohou být starší sourozenci nápomocni při vyzvedávání mladších z družiny či mateřské školy, mohou plnit roli prostředníka při předávání úkolů nemocnému sourozenci. Věříme, že i toto rodiče ocení.

3. kritérium:

Dítě, které zvládlo talentové zkoušky do třídy s rozšířenou výukou

Od školního roku 2020/2021 otevíráme třídu s rozšířenou výukou. Tyto hodiny budou věnovány anglickému jazyku, logice a osobnostnímu rozvoji žáků. Nezbytným předpokladem pro vstup do této třídy je úspěšné zvládnutí talentových zkoušek před samotným zápisem.

4. kritérium

Dítě navštěvující v době zápisu MŠ Hranice, Šromotovo.

Pro děti, které přicházejí do školy, může být obtížné orientovat se ve velkém prostoru se spoustou pro ně neznámých lidí. Proto často propojujeme aktivity školy a mateřské školy, aby prvňáčci vstupovali do prostředí známého, aby se s pedagogy školy seznámili dříve, než do školy přijdou. O tuto výhodu bychom je nechtěli připravit, proto budeme přednostně přijímat děti z mateřské školy Šromotova pastelka.

5. kritérium:

Dítě, jemuž byl ředitelem ZŠ a MŠ Hranice, Šromotovo, povolen odklad povinné školní docházky o jeden rok.

Pokud rodič zapsal dítě na základní školu a dítěti byl povolen odklad povinné školní docházky, musí rodič přijít k zápisu i příští školní rok. Rádi bychom dětem, které k nám již jednou k zápisu přišly, umožnili vzdělávat se na naší škole i po odkladu školní docházky.

 

Nejčtenější články