Zápis z jednání školské rady dne 25.9.2023

27. 09. 2023     sekce: Školská rada     autor: Radomír Habermann     tisk: tisk článku

Zápis ze schůzky Školské rady ZŠ a MŠ Šromotovo

Datum schůzky: 25. 9. 2023

Zúčastnění: Ing. Lucie Bělíková, p. Petra Vinklerová, Ing. Zuzana Foltýnová, Mgr. Hana Čamborová, Mgr. Michaela Hawigerová, Mgr. Dagmar Janoušková

Hosté: Mgr. Radomír Habermann, ředitel školy

Program:

 1. přivítání všech členů a hostů
 2. volba předsedy Školské rady ZŠ a MŠ Šromotovo
 3. schvalování dokumentů (Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2022/23)
 4. diskuse

ad 2) volba předsedy Školské rady ZŠ a MŠ Šromotovo

 • Po odchodu bývalé předsedkyně školské rady p. Barbory Keclíkové byla za rodiče zvolena novou členkou p. Petra Vinklerová. Proběhla volba nového předsedy Školské rady ZŠ a MŠ Šromotovo – jednohlasně byla zvolena p. Vinklerová, která funkci přijala.

ad 3) schvalování dokumentů (Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2022/23)

 • Při projednávání Výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2022/23 odpovídal pan ředitel R. Habermann na několik otázek:
 • zapojení školy do mezinárodních projektů (v současné době neprobíhá, záleží to vždy na nějakém pedagogovi, který by vše zaštiťoval, staral se o zajištění apod. V letošním školním roce se uskuteční po několikaleté pauze výměnný pobyt našich žáků s žáky ze slovenského města Hlohovec – zde se jedná o partnerský program.)
 • počet žáků z Ukrajiny (v současnosti počet klesl, nemáme ani asistenta pro ukrajinské žáky, smlouva skončila k 30.6.2023)
 • kroužky ve školní družině (neprobíhají kroužky vedené školními vychovatelkami z důvodu náročné organizace – kroužky vede někdo jiný, děti se jich zúčastňují, jsou uvolňovány z družiny)
 • počet dětí ve třídách s rozšířenou výukou (pod záštitou Světa vzdělání) – zvyšuje se počet zájemců, v 1. C je 21 dětí, které prošly výběrovým řízením
 • stížnost třídy na učitele (v části vypracované metodikem prevence byla zmíněna stížnost třídy na učitele, která byla obsažena ve schránce důvěry)

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2022/23 byla přijata s připomínkami, které pan ředitel zahrne do úprav (termín do 15. října 2023):

 1. do úvodní části přidá informace o školní knihovně (používané na čtenářské dílny)
 2. doplní informaci o jednání ČŠI
 3. doplní samostatnou část o školní jídelně, obecné informace, dotační projekt
 4. doplní informaci o spolupráci školy se zřizovatelem v oblasti vyhodnocení podpory ICT

Členové rady obdrží tyto úpravy mailem a odsouhlasí tyto úpravy.

V Hranicích dne 26. 9. 2023                                     Zapsala: Mgr. D. Janoušková