Zápis z jednání školské rady dne 11.3.2019

26. 03. 2019     sekce: Školská rada     autor: Radomír Habermann     tisk: tisk článku

Datum schůzky: 11. 3. 2019

Zúčastnění: p. Barbora Helsnerová, Mgr. Hana Čamborová, MUDr. Ctirad Polášek, Ing. Lucie Bělíková, Mgr. Miluše Kučírková, Mgr. Dagmar Janoušková

Hosté: Mgr. Radomír Habermann, ředitel školy, p. Jana Mrnuštíková, ekonomka školy

Program:

  1. přivítání všech členů a hostů
  2. žádost rodičů o vysvětlení nového nařízení - omlouvání absence žáka
  3. schvalování dokumentů
  4. informace ředitele školy Mgr. R. Habermanna
  5. diskuse

Zástupkyně rodičů přednesla jejich žádost, aby na příští schůzce SRPŠ p. ředitel vysvětil důvody nového nařízení, které se týká omlouvání absence žáků (vyžadování lékařského potvrzení). Rodiče volali třídním důvěrníkům, někteří dokonce volali zřizovateli – Mgr. V. Bušinovi, vedoucímu Odboru školství MÚ Hranice, žádali od něho vysvětlení.

P. ředitel Habermann vysvětlil rodičům důvody tohoto opatření. Jedná se o opakovanou absenci žáků v odpoledních hodinách, zejména v hodinách tělesné výchovy. Rodiče uvádějí jako důvody nepřítomnosti návštěvu lékaře, nachlazení, rodinné důvody. Poněvadž panuje podezření, že se žáci vyhýbají tělesné výchově se souhlasem rodičů, bylo přijato opatření k odstranění tohoto jevu. Vyžadování potvrzení lékaře o návštěvě dítěte je v těchto případech v souladu s legislativou. Opatření bylo vysvětleno žákům ze strany třídních učitelů, rodičům bylo opatření sděleno prostřednictvím ŽK, vysvětlující text je uveden i na webu školy. Potvrzení lékaře by neměl být problém, poněvadž žák je účastníkem zdravotního pojištění a zákonný zástupce má právo požadovat potvrzení, že k ošetření došlo. Toto potvrzení může mít podobu propustky pro rodiče, lékařské zprávy, potvrzení do ŽK.

MUDr. Polášek uvedl, že v hranické nemocnici (chirurgická ambulance) dávají žákům razítko do ŽK zcela bez problémů, vyplňují i zprávu o úrazu bez poplatku.

Závěrem této diskuse byli zástupci rodičů požádáni, aby prostřednictvím SRPŠ sdělili rodičům, aby se vždy obraceli s dotazy nejdříve na třídní učitele, p. ředitele, ti jim rádi všechny otázky zodpoví. Zřizovatel tuto problematiku školy nezná, musí se informovat u vedení školy. Tato informace bude projednána na schůzce SRPŠ.

Všichni členové Školské rady ZŠ a MŠ Šromotovo po prostudování Zprávy o hospodaření za rok 2018 tuto zprávu jednomyslně schválili.

Při projednávání Zprávy o hospodaření za rok 2018 bylo sděleno:

  • závěrečná zpráva o realizaci šablon za rok 2016 nebyla dosud MŠMT vyhodnocena, i když peníze jsou již čerpány (všechny peníze nebyly využity), jedná se o pomalý proces ze strany MŠMT
  • z důvodu nefunkční tělocvičny vznikají škole zvýšené náklady (cca 50.000 Kč za pronájem tělocvičen od jiných subjektů, další ztráta vzniká tím, že škola nemůže pronajímat tělocvičnu zájemcům)
  • práce na opravě tělocvičny se prodlužují, momentálně se zde nepracuje, čeká se na výsledky výběrového řízení – vše je v rukou zřizovatele, který stavbu řídí
  • do školní jídelny se plánuje zakoupit výkonnější konvektomat, který doplní stávající (jeho pořízení je nutné z důvodu zvýšené kapacity obědů – 700, dále výběru ze 2 jídel)

P. ředitel informoval o důvodech zkrácení školního roku (7. června 2019), do 15. 3. 2019 bude vědět počty dětí, které budou v této době navštěvovat družinu. Poté sdělí na webu školy, kolik míst zůstává volných pro děti, které normálně družinu nenavštěvují. Pro žáky 4. a 5. ročníku je zorganizován týdenní pobyt na škole v přírodě. Stravování dětí v družině je zajištěno na ZŠ a MŠ Struhlovsko.

Stavební práce začnou až po skončení školního roku, ukončení prací, které by ohrožovaly průběh vzdělávání, bude do 25. 8. 2019. Poté budou probíhat práce na vybavení učeben, které by měly být v provozu až v dalším školním roce.

Připravuje se úprava ŠVP týkající se úpravy učiva v informatice, do kterého bude začleněna robotika (pro všechny žáky pouze seznámení s robotikou, pro nadané žáky rozšiřující učivo). Vyučující p. uč. Drábek bude pozván na schůzku SRPŠ, aby odpověděl na dotazy rodičů ohledně domácích úkolů z informatiky.

V Hranicích dne 14. 3. 2019                                     Zapsala: Mgr. D. Janoušková