Informace pro rodiče žáků stravujících se na Struhlovsku

23. 02. 2024     sekce: Jídelna     autor: Radomír Habermann     tisk: tisk článku

Informace školní jídelny

Strávník je přijat ke stravování na základě přihlášky ke stravování. Přihlášku je nutno odevzdat osobně v kanceláři školní jídelny nejpozději do 15. března 2024.

Úhrada stravného

Stravné se hradí zálohově dopředu na účet školy ČÚ: 15538831/0100 pod variabilním symbolem. Částka stravného a variabilní symbol bude sdělen v kanceláři školní jídelny.

Přihlašování a odhlašování

Strávník má po zaplacení stravného možnost vybírat ze tří druhů hlavního chodu. Objednávky a odhlášky se provádí přes internetovou aplikaci www.strava.cz nejpozději do 9. hodin předchozího dne. Děti a žáci mají nárok na dotovanou stravu v době pobytu ve školském zařízení. První den nemoci je respektován jako pobyt ve škole a lze na něho uplatnit dotaci. V takovém případě si rodič oběd vyzvedne do připravených jídlonosičů. Během dalších dnů nemoci, či nepřítomnosti je rodič povinen obědy odhlásit. Při neodhlášení dítěte vzniká rodiči povinnost uhradit celkové náklady na výrobu oběda (potraviny, mzdové a režijní náklady).

Čipy

Strávník se k odebrání stravy prokazuje platným čipem (žáci jiných škol mají možnost využít čipy stávající. První den stravování bude čip načten do systému dané jídelny). Bez platného čipu, nebude strávníkovi oběd vydán. V případě ztráty, či poškození si strávník koupí čip nový (60,- Kč). Po zakoupení zůstává čip majetkem strávníka. Pokud se stane, že strávník čip zapomene, nahlásí tuto skutečnost vedoucí kuchařce. Zapomenutý čip je tolerován maximálně dva po sobě jdoucí dny.

Provoz kanceláře školní jídelny

Úřední hodiny: pondělí 7.00 - 8.00 hodin a čtvrtek 7.00 - 8.00 hodin

Mimořádné úřední hodiny:

11. března 7.00 – 17.00 hodin

14. března 7.00 – 17.00 hodin

Telefon: 778 975 323

Ceny stravy

Kompletní ceník najdete zde.

Novotná Helena, vedoucí školní jídelny

 

Nejčtenější články