Oznámení pro rodiče a žáky 9. ročníku

04. 05. 2020     sekce: Informace     autor: Radomír Habermann     tisk: tisk článku

MŠMT umožnilo svým rozhodnutím připravovat žáky 9. ročníku na přijímací zkoušky v prostorách školy. Pro ty, kteří mají o tuto přípravu zájem, přinášíme podrobnější informace. Prosíme o jejich důkladné prostudování:

Organizace výuky:

 • příprava na přijímací zkoušky bude probíhat od 11. května 2020 do dne předcházejícímu termínu přijímacích zkoušek
 • příprava bude organizována z matematiky a jazyka českého v pondělky až čtvrtky
 • příprava bude v rozsahu dvou vyučovacích hodin (vždy od 8:00 do 9:40 hodin), vždy věnovaných buď matematice nebo jazyku českému (dva dny v týdnu bude matematika, dva dny čeština). Každý žák tak bude mít při 100% účasti čtyři hodiny matematiky a čtyři hodiny jazyka českého týdně.
 • přípravu povedou stávající učitelé obou předmětů v 9. ročníku
 • příprava bude dobrovolná, zúčastnit se jí mohou pouze žáci na základě přihlášek podaných zákonnými zástupci do 7.5.2020 do 12:00 hodin. Po tomto termínu se nelze na přípravu na přijímací zkoušky již přihlásit!
 • skupiny budou maximálně 15 členné, tvořené žáky jedné třídy
 • rozdělení žáků do skupin, jejich denní rozvrh a přidělená učebna budou zveřejněny na webu školy nejpozději 10.5.2020
 • stravování (obědy) nebude zajištěno!
 • při výuce budou dodržována pravidla zveřejněná MŠMT, např. organizace výuky bude zajištěna tak, aby se žáci jednotlivých skupin nesetkávali ve společných prostorách

Povinnosti žáka, který se bude zúčastňovat přípravy na přijímací zkoušky:

 • žák nesmí vykazovat žádný z příznaků COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu). Žákovi s těmito příznaky nebude umožněno vzdělávání v učební skupině.
 • žák musí dodržovat pravidla zveřejněná MŠMT, zejména musí dodržovat zakrytí úst a nosu rouškou ve všech společných prostorách školy (chodby, schodiště, toalety apod.). a dodržování dvoumetrových rozestupů. Ve třídě se řídí pokyny pedagoga ohledně nošení roušky.
 • každý žák musí mít s sebou minimálně dvě vlastní roušky a sáček na její případné odložení
 • žákovi, který nebude při vstupu vybaven rouškou, nebude umožněn přístup do školy
 • žákovi, který nebude dodržovat určená hygienická pravidla, nebude umožněna příprava na přijímací zkoušky ve škole. O této skutečnosti bude zákonný zástupce informován.
 • žákovi bude umožněn vstup do školy od 7:30 hodin, bez návštěvy šatny, tj. bez přezutí  se odebere do přidělené třídy, kde setrvá do příchodu vyučujícího. V každé lavici může sedět maximálně jeden žák. Je vhodné přicházet ke škole až po 7:30 hodině, tj. v době, kdy je budova školy již otevřena.
 • po příchodu do školy je žák povinen si omýt ruce. K dispozici bude teplá voda a tekuté mýdlo a dezinfekční prostředky. Toto bude umístěno u vstupu do školy, v každé třídě a na toaletách.
 • pohyb po společných prostorách bude omezen jen na nejnutnější činnost, čas tráví žák v určené učebně
 • po skončení přípravy (po 9:40 hodině) žák neprodleně opustí školu

Jak postupovat, pokud mám o tuto přípravu zájem?

 • vyplnit a podepsat Přihlášku k přípravě na přijímací zkoušky. Tato přihláška může být zaslána elektronicky, případně může být doručena osobně. Přihláška je v papírové podobě k dispozici i ve škole.
 • vyplnit a podepsat Čestné prohlášení. Opět je v papírové podobě k dispozici ve škole.
 • oba výše uvedené dokumenty doručit do školy do čtvrtku 7.5.2020 do 12:00 hodin. Doručení je možné elektronicky na mail srom@zssromotovo.cz nebo osobně do kanceláře školy.

Radomír Habermann, ředitel školy

 

Nejčtenější články