V angličtině rozvíjíme čtenářskou gramotnost

04. 06. 2015     sekce: Informace     autor: Hana Purgertová     tisk: tisk článku

V hodinách anglického jazyka se věnujeme rozvoji čtenářské gramotnosti

    V době, která je zahlcena elektronikou, děti čtou z tabletů, počítačů, iPadů … v naší jazykové výuce naopak nezapomínáme na tištěné knihy a snažíme se je vhodně využívat k rozvíjení jazykových dovedností a znalostí.  Je vědecky potvrzené, že učit se z papíru je pro mozek lepší. Používá při něm totiž simultánně více cest najednou, což umožňuje prostřednictvím těchto akcí či zkušeností propojit mozkové neurony a vytvářet si jakési makety, kde jsou tyto informace zakódovány. Tato činnost je fyzicky pro děti přirozenější. Při čtení z papíru působí písmo opticky jinak než na obrazovce, lépe jej rozpoznáváme a zapadá tak lépe do vzorů. Mozek „vidí“ písma jako fyzické předměty (neumí si je zapamatovat jinak), proto si je pamatuje lépe, když je „drží“ v ruce. Sám sobě při čtení předvádí psaní. Navíc posouvání textu skrolováním je pro mozek nepřirozený způsob čtení. Otáčení stránek totiž „člení“ text do hmatatelných částí, což pro náš mozek znamená rozdělení informací do hmatatelnějších kusů pro další zpracování.

Naše škola je spolupracující školou projektu Pomáháme školám k úspěchu, který iniciovala nadace The Kellner Family Foundation. Jeho prostřednictvím lze na naší škole vytvářet pro učitele a žáky takové podmínky, které nám pomáhají při zkvalitňování výuky a posilují naši motivaci. Díky materiální podpoře můžeme v naší jazykové výuce využívat anglické knihy určené studentům angličtiny a upravené pro různé pokročilosti. Nejnižší úroveň Starter mohou číst žáci již po několika měsících angličtiny. Stačí jim znát jen asi 300 základních anglických slov. Texty jsou zjednodušeny nejen vzhledem ke slovní zásobě, ale i rozsahem gramatických jevů, délkou vět i délkou celé knihy. V naší jazykové knihovně můžeme vybírat  ze známých i neznámých pohádek, příběhů a také z naučných textů. Vybrané tituly jsou v dostatečném počtu, každý žák má možnost mít svou knihu. V každém ročníku jsme pro naše žáky zajistili možnost výběru z několika titulů.

Zjednodušené anglické texty nabízí využívat zajímavé metody aktivního učení, techniky a strategie, které jsou postaveny na prožitku. Umožňují různými způsoby pracovat s textem, a to jak samostatně, ve dvojicích, ve skupinách či společně.

K chápání pojmů, zjištění, co všechno žáci sami od sebe znají, vědí, najdou, dokáží, pojmenují, vysvětlí jsem využila metodu ALFA BOX. Jde  o  nácvik dovednosti vybírat podle klíče a uvědomění si významu informací. Žáci 7. A pracovali ve skupinách a do abecedních tabulek =ALFA BOXů  vlepovali barevné lístečky s pojmy, které se vztahovaly k textu - Geoffrey Chaucer: The Canterbury Tales - Canterburské povídky.

    Zápis hledaných klíčových pojmů musel začínat stejným písmenem jako označený box. Pak  skupiny prohlížely své alfa boxy  v tzv. galerii skupinových alfa boxů. Žáci vybírali  a přilepovali na centrální box kartičky s těmi pojmy, které vyhovovaly zadanému kritériu. U jednoho písmene centrálního alfa boxu mohli žáci shromáždit jednu či více kartiček, některé políčko mohlo zůstat prázdné. Všichni společně pak procházeli všechna políčka, komentovali si je, kladli otázky a odpovídali na ně.

Žáci 9. A si mohli vyzkoušet metodu INSERT - Interaktivní poznámkový systém pro efektivní čtení a myšlení / Interactive Noting System for Effective Reading and Thinking/.  Jedná se o jednu ze základních metod kritického myšlení. My jsme ji  použili při četbě naučného textu o horách, v rámci  uvědomování si významu nových informací a reflexe. Čtenáři  byli při práci aktivní díky zaznamenávání značek, jimiž vyjadřovali své postoje k informacím obsaženým v textu. Úkolem žáků bylo ve stanoveném časovém limitu individuálně pročítat text a opatřovat jej domluvenými symboly:  I know it/vím to    +  New information/nová informace   ?  I don´t understand/nerozumím  - I don´t agree/nesouhlasím. Po uplynutí času se žáci ndividuálně vydali ke čtyřem flipům (na každém byla  jedna ze čtyř značek)  a podle svých záznamů, které si pomocí barevných lístečků vkládali do textu,  na ně vlastními slovy stručně zapisovali výběr těch pro ně nejdůležitějších. Tím byli žáci nuceni převést části obdrženého textu do vlastního psaného vyjádření. Následovalo  sdílení  o textu - co měl kdo  zapsané, porovnávat to navzájem. Velkou pozornost jsme věnovali i otazníkům a minusům, protože z nich  dobře vyplynula potřeba jednotlivců pídit se po některých informacích ještě dál a detailněji.    Výhodou u této metody je šance pro nesmělé, učí se diskuzi, žáci mají možnost srovnat se s ostatními a aktivně si uvědomují vztah k určitým informacím a propojení s ostatními oblastmi vzdělávání. 

Práce se zjednodušenými anglickými texty motivují žáky k rozšiřování slovní zásoby, nabízejí cesty k řešení problémů a přinášejí benefit zážitků a zkušeností. Rozdíly v čtenářské úrovni a ve vnímání přečteného textu ukazují žákům, že jejich různost je normální, běžná, ba dokonce potřebná. Aktivity vedoucí ke zlepšování čtenářské gramotnosti vyžadují tedy vzájemný respekt a porozumění a přispívají k upevňování dobrých mezilidských vztahů.

Zapsala: Hana Purgertová, vyučující AJ

 

 

 

  

 

Fotogalerie

 
 

Nejčtenější články